نقد پرسش های چهار گزینه ای زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری 1398

 

رشته تجربی نظام قدیم 

 

رشته تجربی نظام جدید 

 

رشته ریاضی نظام قدیم 

 

 رشته ریاضی نظام جدید

 

نقد پرسش های چهار گزینه ای زیست شناسی آزمون سراسری 1398

 

 نظام قدیم 

 

 نظام جدید 

 
 

 

نقد پرسش های چهار گزینه ای گسسته آزمون سراسری 1398 نظام جدید (همراه با مشترکات نظام قدیم)

 

 گسسته نظام جدید

 
 
 

 

نقد پرسش های چهارگزینه ای فیزیک آزمون سراسری 1398

 

رشته تجربی نظام قدیم 

دانلود فایل PDF

 

 

رشته تجربی نظام جدید 

 

رشته ریاضی نظام قدیم 

 

 رشته ریاضی نظام جدید

 

نقد پرسش های چهارگزینه ای زبان آزمون سراسری 1398 

 

رشته تجربی نظام قدیم 

دانلود فایل PDF

 

 

رشته تجربی نظام جدید 

 

رشته ریاضی نظام قدیم 

 

 رشته ریاضی نظام جدید

 

نقد پرسش های چهارگزینه ای حسابان آزمون سراسری 1398

 
 
 


نقد پرسش های چهارگزینه ای دین و زندگی آزمون سراسری 1398 

 

  نظام جدید تجربی

 

نظام جدید ریاضی

 

نظام قدیم تجربی

 

نظام جدید ریاضی


نقد پرسش های چهارگزینه ای شیمی آزمون سراسری 1398 

 

 شیمی رشته تجربی

 

شیمی رشته ریاضی

 
 

<ذbr>

نقد پرسش های چهارگزینه ای فیزیک آزمون سراسری 1398 

 

نظام جدید رشته ریاضی 

 
 
 

<ذbr>

نقد ریاضی تجربی داخل کشور آزمون سراسری 1398 

 

 ریاضی تجربی داخل کشور 

 
 
 

<ذbr>

نقد پرسش های چهارگزینه ای هندسه آزمون سراسری 1398 

 
 
 


نقد پرسش های چهارگزینه ای عربی آزمون سراسری 1398 

 

 عربی رشته تجربی

 

 عربی رشته ریاضی