مهرگان گرامی باد

Jashne-Mehregan

مهرگان ۱۰ مهر (با تقویم خیامی)  و ۱۶ مهر  (مهرروز با تقویم باستانی)،  گرامی باد.

جشن ایرانی مهرگان چیست؟ (کلیک کنید)

.

Mehregan_Table_Persian_Festival_of_Autumn_in_Holland_Photo_by_Persian_Dutch_Network_2011