تاریخچه و نقد قانونهای حذف کنکور

تاریخچه و نقد قانونهای حذف کنکور

  قانون نظام پذیرش دانشجو در سال ۸۶ به تصویب رسید و دولت را موظف کرد حداکثر تا سال ۹۰ کنکور را به طور کامل حذف کند و سوابق تحصیلی را جایگزین نمرات کنکور در پذیرش دانشجویان نماید. این قانون تا سال ۹۱ اجرا نشد! در سال نود و دو همه به کارشناسانه نبودن آن قانون پرهیاهو آگاه شدند و قانون سنجش و پذیرش دانشجو با همان اهداف و فلسفه امّا به گونه ای که فرضاً قابل اجرا باشد، تصویب شد امّا باز هم مقدّمات آن که برگزاری امتحانات نهایی در سه یا چهارسال دبیرستان باشد جدی گرفته نشد. فشارها بر سازمان سنجش بیشتر و بیشتر می شد که پس چرا کنکور را حذف نمی کنید. برای پاسخ دادن به این انتظار طولانی در اقدامی بدون محمل قانونی  از چند سال پیش معدل امتحانات نهایی سال سوم را با تاثیر مثبت در نتیجه کنکور اعمال کردند که ضرری به کسی وارد نمی کرد و کسی به آن معترض نشد اما در سال ۹۳ و ۹۴ در حالی که ده سال از پیشنهاد طرح حذف معدل گذشته بود و همچنان آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای برگزاری امتحانات نهایی در سه سال آخر متوسطه نکرده بود، برای نمرات امتحانات نهایی سال سوم بیست و پنج درصد تاثیر قطعی در نتیجه کنکور درنظر گرفتند درحالی که نمرات یک سال نمی تواند گویای سابقه ی تحصیلی داوطلب باشد. پس از شکایت فاطمه کریمی در ۱۵/۱۰/۹۴ دیوان عدالت اداری مصوبه اجرایی شورای سنجش و آموزش را خلاف قانون و باطل اعلام کرد و این حکم در پانزده اسفند نودوچهار رسماً به رییس سازمان سنجش ابلاغ شد امّا ایشان در آخرین اظهاراتشان در این مورد  از رایزنی با مقامات قضایی درمورد اجرای این کم سخن گفتند که متاسفانه در جامعه دانش آموزی به دورزدن قانون تعبیر شده است. برخی نمایندگان مجلس با نیت مبارزه با کنکور وارد میدان شدند و دکتر زاهدی در آخرین اظهاراتش در شنبه این هفته، حکم دیوان را اشتباه قلمداد کرده است و گفته است که قضات دیوان به تدریجی بودن اجرای این قانون توجه نکرده اند. این گفته کاملا نارواست و از سال ۸۴ تا کنون در همه طرح ها و ارزیابی ها و قوانین مجلس شورای اسلامی، منظور از تدریجی بودن تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور مشخص است: سوابق تحصیلی از تجمیع نمرات سه یا چهار سال متوسطه در همه ی دروس عمومی و اختصاصی حاصل می شود که میزان تاثیرش از ۲۵% آغاز شده و هر سال ۱۰% به آن افزوده می شود تا  دست کم در ۸۵% رشته ـ  محل ها  به صددرصد برسد.  

بررسی اسناد مجلس:

پیشنویس طرح نظام پذیرش دانشجو، سال ۸۴

ماده ۳: نمرات دانش آموزان از دروس اصلی و تخصصی در آزمونهـای نهـایی کشـوری درسه سـال آخـر متوسـطه (شـامل دوره پـیشدانشـگاهی ) یکـی از معیارهـای پـذیرش دانشجو خواهد بود. سهم هریک از دروس در پایه های تحصیلی و سـازوکار اجرایـی آن توسط کمیته سنجش تعیین خواهد شد . تبصره «۱»- هر دانش آموز مجاز است در صورت تمایل بـه بهبـود در دروس امتحـان داده شده برای بار مجدد در امتحان دروس موردنظر، در سال یا سالهای بعد، شـرکت نماید و در این صورت صرفًا نمره یا نمرات امتحـان دوم، مبنـای سـنجش قـرار خواهـدگرفت. هزینه های ناشی از اجرای امتحان مجدد برعهده دانش آموزان خواهد بود.  

نظر کارشناسی مرکز پزوهشهای مجلس درباره طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ۴/۱۱/۸۵  

۴-۱ بند ب :اعتبار نمره کنکور بیش از اعتبار چهار سال دوره متوسطه و پیش دانشگاهی نیست و نمرات امتحانات نهایی( سابقه تحصیلی) داوطلبان کافی است. ۱-۲ به جای امتحان سه چهار ساعته کنکور فعلی بر اساس این طرح سوابق تحصیلی و نمرات امتحانات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی که به صورت هماهنگ برگزار می شود مهمترین ملاک سنجش خواهدبود.

  قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور سال ۹۲  

شماره۳۸۴۸۵/۲۳۴ ۳۰/۶/۱۳۹۲ ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند:

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

ماده۵ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می گیرد. تبصره۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره۵ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.

ماده۱۰ـ این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳) در صورت اجرایی شدن تبصره (۵) ماده (۵)لازم الاجراء می باشد.

ماده۱۱ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۹/۸/۱۳۸۶به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می گردد.  

طرح پیشنهادی نظام دانشجو

کد موضوعی: ۴۱۰شماره مسلسل: ۷۵۵۶ آبان ماه ۱۳۸۴ دفتر: مطالعات فرهنگی

۱ـبراساس نظرسـنجی مرکـز افکارسـنجی دانشجویان ایران، ۷٢ درصـد از داوطلبـان از نظـام فعلـی پـذیرش دانشـجو ناراضـی هستند و بر این باورند که کنکور نمی تواند مالک مناسـبی بـرای سـنجش معلومـات و استعدادهای دانشآموزان باشد و همچنین ۶٢ درصد داوطلبان بـا تـداوم نظـام فعلـی ١کنکور مخالف هستند و ۵۶ درصد معتقدند می توان راه بهتری برای این مهم برگزید.

نقد:

 

این اولین دلیل مرکز پژوهشهای مجلس برای چاره جویی معضل کنکور بوده است؛ بنابراین رضایت یا عدم رضایت داوطلبان کنکور مولفه ی مهمی در اساس طرح ریزی این قوانین بوده است پس چرا در اصلاحیه فعلی هیچ توجهی به خواسته و نظر اکثر دانش آموزان نمی شود. چرا کمیسیون آموزش در مورد تاثیر معدل در نتیجه کنکور از سال ۸۴ تاکنون از داوطلبان و دانش آموزان نظرسنجی دوباره ای نکرده است به ویژه در چند ماه اخیر و با وجود حساسیتهای روزافزون داوطلبان کنکور ۹۵ پس از اعلام حکم دیوان عالی کشور هیچ نظرسنجی ای صورت نگرفته است. طبق نظرسنجی های غیررسمی ۸۸ درصد داوطلبان با تاثیر مستقیم صرفا معدل سال سوم دبیرستان مخالفند. ۱۸درصد موافق تاثیر مثبت هستند و ۷۰ درصد مخالف هرنوع تاثیری. در سال ۸۴ شمار داوطلبان کنکور حدود ۱،۵۰۰،۰۰۰ نفر بود امسال حدود ۸۰۰،۰۰۰نفر داوطلب داریم و در این ۱۰ سال ظرفیت پذیرش دانشجو چندین برابر شده است. سال گذشته ۷۵ درصد صندلی های آموزش عالی نه با نتیجه کنکور که صرفا با معدل سال سوم بین داوطلبان توزیع شده است و قرار است امسال ۸۰ درصد داوطلبان بدون توجه به نتیجه کنکور وتنها براساس سوابق تحصیلی سال سوم راهی دانشگاه شوند. شرایط به کلی تغییر یافته است. دیگر کسی برای چند یا چندین سال متوالی پشت کنکور نمی ماند. داوطلبان مسن تر کسانی هستند که دررشته ای تحصیلات عالی کرده اند اما برای بار دوم به امید رسیدن به رشته ی آرزوییشان قصد شرکت در کنکور را دارند دیگر از  کسانی که  پنج یا ده سال پشت کنکور می ماندند و عوارض بسیار روحی و خانوادگی و اجتماعی را متوجه خود و دیگران می ساختند خبری نیست. اما از دوسال پیش که تاثیر مستقیم معدل در نتیجه کنکور اعمال شد دوباره با پدیده ی پشت کنکوری های درمانده مواجه شدیم زیرا اینها در زمانی دیپلم گرفته اند که حرفی از تاثیر معدل حداقل به شکل مستقیم در میان نبود و بازار فروش سوالات امتحانات نهایی و تقلب افسارگسیخته سر جلسه امتحانات نهایی نیز رواج امروزی خود را نداشت. بنابراین با معدلی معمولی ( بین ۱۷ تا ۱۹) دیپلم گرفته اند و در این دوسال با سد بلند معدل مواجه شده اند. رقابت بین ۲۰ درصد داوطلبان که با نمره کنکور وارد دانشگاه ها می شوند بر سر تعداد معدود و محدودی از رشته ـ محل هاست که به رتبه ی زیر سه هزار در کنکور سراسری نیاز دارد و در این بازه ی محدود نموداری، تاثیر نمره تراز  معدل سال سوم حرف اول را میزند زیرا آموزش و پرورش هر سال چند هزار معدل بیست تحویل سازمان سنجش می دهد و این ماجرا ـ که بی شک تقلبهای گسترده از عواملش است ــامکان رقابت را از سایر داوطلبان می گیرد یا بسیار دشوار می کند. ناعدالتی اعتراض برانگیز و خطرناک این جا خودش را نشان می دهد و درصورت ادامه این روند بار دیگر شاهد افزایش سال به سال پشت کنکوری های مستاصلی خواهیم بود که دیگر آگاه شده اند که در این دوسال حقشان پامال شده است.

پیشنویس طرح نظام پذیرش دانشجو سال ۸۵

ماده ۴: خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و مهارتهای علمی و تجربی دانش آموزان، معیـار دیگـر پذیرش دانشجو می باشد.

تبصره ـ روش های سنجش و محاسبه امتیاز آن، توسط کمیته سنجش، تعیین خواهد شد و در صورت لزوم بر اساس تغییرات زمانی به تناسب رشته ها اصلاح می گردد.

نقد:

در طرح حاضر هیچ توجهی به خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و مهارتهای علمی و تجربی دانش آموزان نشده است. سوالات امتحانات نهایی در سطوح ابتدایی سنجشی طرح می شوند و اغلب از سطح دانش آزمایی فراتر نمی روند یا به زبان ساده تر سوالات وابسته به متن کتاب و حفظی هستند. همچنین برای کاهش تاثیر سلایق متفاوت مصححان، کاملاً کلیشه ای و غیرواگرا طراحی می شوند یعنی پاسخ هر سوال کاملا مشخص است و جایی برای ابراز خلاقیت و ابتکار وجود ندارد.

بر خلاف نظر غیرواقعی و غیرمسئولانه اغلب نمایندگان محترم که گویا نه بر اساس بررسی و تحقیق که بر اساس خاطرات چنددهه ی پیش خود در این مورد نظردادند و تصمیم گرفتند، سوالات آزمون سراسری درمقام مقایسه، بسیار خلاقانه تر از سوالات تکراری و حافظه محور امتحانات نهایی سال سوم متوسطه ارزیابی می شوند و سطوح بالاتری از یادگیری را هدف قرار می دهند. تستی بودن منافاتی با خلاقانه بودن ندارد و اغلب آزمونهای هوش تستی برگزار می شود و خلاقیت از مهترین مولفه های هوش است. در خوشبینانه ترین حالت باید گفت که این طرح از این نظر هیچ مزیتی بر کنکور ندارد.

نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ۴/۱۱/۸۵

ماده ۳-۲ از اعمال سوابق پرورشی و مهارتی به عنوان محاسن طرح حذف کنکور نام میبرد که در این طرح هیچ جایی ندارد. درواقع این طرح علاوه بر معایب کنکور مشکلاتی نظیر رواج حرص نمره ی بیست و گرایش به تقلب را به مدارس و کلاس های درس کشور اضافه می کند که درعمل باعث کاهش بیشتر شان معلم و مدرسه خواهدشد و نمره گرایی و پخته خواری علاوه بر نکته خوانی و تست محوری گریبان نظام آموزشی را خواهد فشرد. ماده ۴-۲ از استحاله ی کلاسهای کنکور پس از اجرای قانون حذف کنکور سخن می گوید که طرح  حاضر درست عکس آن را نتیجه می دهد در دوسال گذشته علاوه بر کلاس های کنکور، کلاس ها ، کتاب ها و آزمون های آزمایشی و اردوهای آمادگی برای امتحان نهایی پاگرفته است و درآمد این موسسات را دوچندان کرده است.

 دکتر هامون سبطی

 

82 دیدگاه ها

 1. زهرا گفت:

  الان کنکور ۹۶معلوم نشد حذفه یان؟ماتابستون بخونیم یان؟

 2. میلاد گفت:

  ممنون از نماینده های گل که این قانون سرنوشت ساز رو تصویب کردن واقعا س÷اس برای مبارزه با این بی عدالتی بزرگ و خصوصا دکتر سبطی عزیز.

 3. ارمان پاینده گفت:

  حتما یه کاسه ای زیر نیم کاسه بوده که برای سال های اینده گفتن بررسی بشه
  به نظرتون ترمیم معدل تابستون برای کنکور ۹۶ احیا میشه ؟

  و اینکه با توجه به اینکه ما سال دوم امتحان نهایی ندادیم با توجه به این خلا قانونی لزوم سه ساله بودن سوابق تحصیلی میشه دوباره قطعی کننش؟

 4. علی گفت:

  سلام میدونم دیره ولی واسم مهمه بدونم ترمیم مشمول دروس نهایی سال چهارم هم میشد یا نه ؟

 5. فاطمه گفت:

  ببخشید نتونستم قسمتی برا پرسش سوالام پیدا کنم..

 6. فاطمه گفت:

  سلام
  ۸۰ درصد پذیرش دانشگاه با تاثیرمعدله درسته؟کسی که معدلش مثلا ۱۲ شده و رتبش مثلا ۸۰۰۰ بشه و کسی که معدلش ۱۹ بشه و مثلا ۹۰۰۰ بشه کدومشون برا پرستاری مثلا مازندران قبول میشن؟؟

 7. یه بدبخت پشت کنکوری گفت:

  سلام دریافت نظرای پست مربوط به معدل بسته شده چه مشکلی پیش اومده براش این ارور رو میده و نظرا نمیاد بالا
  Fatal error: Allowed memory size of 671088640 bytes exhausted (tried to allocate 299114 bytes) in /home/daryaft/domains/daryaft-pub.com/public_html/other/wp-db.php on line 1339
  و یه سوال این که الان واسه ۹۵ که معدل مثبت شد تکلیف کنکور ۹۶ چی میشه؟این جور که من شنیدم میخوان داوطلبای کنکور ۹۶ رو نقره داغ کنن و زهرشونو به اونا بریزن و تاثیرو قطعی کنن بره دیگه مجلسم نمیتونه کاری کنه چون شورای سنجش تصمیم میگیره و با این گاردی که اینا گرفتن حتی ممکنه چهل درصدم بشه تاثیر قطعی واسه نود و شیش!!مگه لاریجانی نگفت این ابهام داره اگه خوبه مثبت چرا فقط ۹۵ مثبت و برین اصلاحش کنین پس چرا دوباره اینا بازی دراوردن اینم که شد همون طرح هفته ی قبل….اعصابم خیلی خورد شده لطفا بگو تکلیف کنکور ۹۶ به چه شکله و کی مشخص میشه واسه ۹۶؟اگه قطعی شه چیکار کنیم..این ظلمه واسه ۹۵ مثبت شه ولی ۹۶ قطعی….

  • درود. تعداد نظرات اون صفحه بیشتر از حد شد و مجبور شدیم این جا خدمت دوستان باشیم.مجلس بعدی هیچ دلیلی نداره که بخواد زهر بریزه و طبق این قانون ماجرا باید در مجلس بررسی شود

   • یه بدبخت پشت کنکوری گفت:

    یه سوالی برام پیش اومده اینه که مگه قرار نبود برن اون فقط واسه ۹۵ رو اصلاح کنن حتی اقای لاریجانی هم گفتش که اگه مثبت خوبه پس چرا برای سالای دیگه این طور نمیکنید اما ایشون هم صحبتاشونو یادشون رفته بود و خیلی راحت از زیر این قضیه همه در رفتن×الان با توجه به این رایی که دادن من از چند نفر پرسیدم گفتن که دیگه ربطی به مجلس نداره و شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم میگیره دیگه که معدل چطور باید اثر بدن وگرنه من مطمئنم مجلس بعد مجلس پرامیدی هست برای همه ولی خب ایا این حقیقت داره که دیگه به مجلس نمیره یا نه اخه کمیسیون بدجوری میخواست قطعی کنه همین امروزم و این که کی مشخص میشه تکلیف کنکور ۹۶ تاثیر معدل؟

 8. ارمان پاینده گفت:

  سلام به نظر شما تکلیف تاثیر معدل در سال های اخیر چگونه میشه ؟
  ایا در کنکور ۹۶ تاثیر قطعی باز می گرده ؟

 9. تاسف گفت:

  وقتی شما هیچ آگاهی ندارین با چه دلیل و بهانی میگین به احتمال هشتاد درصد تاثیر مثبت میشه؟؟؟
  میشه برای روشن شدن افکار دانش آموزان بگین پاسخ دهنده های این سایت تحصیلاتشون چیه؟

 10. تاسف گفت:

  ایطور که از این سایت و آگاهی مدیران اجرایی میبینم به نظرم اینها اصلا آگاهی از این قضیه ندارن..حتی به خودشون زحمت نمیدن پخش علنی مجلس رو زنده گوش بدن…بعدا از سایت های دیگر غیر مستقیم خبردار میشن..معلومه که هیچ کدومتون مشاور نیستین و فقط یه عده دانشجو هستین که استخدام این سایت شدین..
  حتی شما نمیدونین که اگه تاثیر معدل مثبت بشه چه عواقبی برای آموزش پرورش داره
  سه وزیر علوم و آموزش پرورش و بهداشت و همینطور معاونینشان و سازمان سنجش و کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات خواستار تاثیر قطعی هستند…خب مسلمه که تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته که موافق تاثیر قطعی هستن…ولی عده ای که پاسخگوی نظرات این سایت هستن و دانشجویی بیش نمیباشن مخالف تاثیر قطعی هستن..نتیجه گیری رو به خود شما دانش آموزان واگذار میکنم….

 11. تاسف گفت:

  سلام..نکته ای که ذهن من رو مشغول کرده اینه که شما فقط به کنکور فکر میکنید..من پشت کنکور هستم و در طول دوران مدرسه کم کاری کردم..اگه تاثیر معدل قطعی بود سفت و سخت کار میکردم و این مشکلات پیش نمی آمد..فکر نمیکنید که اگه تاثیر مثبت باشه دانش آموزا افت شدید میکنن و به بهانه تاثیر مثبت در طول دوران دبیرستان نسبت به درس بی علاقه میشن و سهل انگاری میکنن؟؟
  اصلا شما چه کار به سطح سوالات دارید ؟گیرم سطح سوالات بسیار آسون باشه ..این امتحانات میتونه سکوی پرتاب باشه برای کار بیشتر برای استرس مثبت بیشتر…اگه تاثیر قطعی نشه واقعا فاجعه رخ میده..میتونیم با این دید به دانش آموز بگیم که دانش آموز عزیز سطح سوالات نهایی آسونه خوب بخونین که از این مرحله به آسانی رد بشین اما توجه کنین که مرحله ی بعد یعنی کنکور باید مطالعه ی بیشتر داشته باشین و بهتر کار کنین//خب این میتونه نیرومحرکه ای بشه برای کار بیشتر برای انگیزه ی بیشتر در طول کنکور..

 12. آرش گفت:

  سلام دریاف جان! معدلمون رو که ازمون گرفتید! من معدلم ۱۹/۶۴هستش و فقط زمین شناسی و زبان فارسی و زبان خارجه م بیست نبودن
  به نظر دکتر سبطی اگر بشه تاثیر مثبت بازم میتواند رتبه ام را تغییر دهد مثلا بهترش کنه ؟

 13. سید علی گفت:

  سلام و عرض ادب
  لطفا زودتر بفرمایین برنامه مناظره جدید جناب سبطی کی هستش؟ احتمالش هست شنبه ۲۵ اردیبهشت باشه؟
  لطفا ثبت بشه ـ ممنون

 14. علی رضا گفت:

  سلام…۲۵درصد مستقیم بیشتره یا مثبت برای کنکور ۹۵.

 15. رنج دیده از معدل گفت:

  دریافت جون یه کاری کنید که جلسه بعدی مجلس حتما مثبت بشه
  آخه ساعت ۱۲امروز به نماینده شهرمون زنگ زدم گفت همش سیاست کمیسیون آموزش بوده که اینجوری طرح را مطرح کنند و رای نیاورد تا در جلسه آخر تاثیرقطعی را اعلام کنند و نمایندگان مجبور به رای مثبت شوند چون آخرین فرصته

 16. علی رضا گفت:

  سلام…امروز ۱۰۰درصد مشخص نشد…..به نظرتون کی مشخص میشه؟…درباره کنکور ۹۵؟

 17. نا کس گفت:

  میشه بیشتر توضیح بدین
  تاثیر دیگه قطعی نمیشه که؟
  مرسی

 18. نا کس گفت:

  لطفا جواب من را بدهید
  تاثیر معدل در کنکور امسال ۱۰۰%مثبت هست؟

 19. علی گفت:

  http://www.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=125&newsview=32267
  رای نیاورد حتی تاثیر مثبت هم رای نیاورد

 20. داوود گفت:

  چرا عبارت […] را از تیتر اصلی سایت جذف کردید؟؟

 21. علی گفت:

  سلام
  لطفا بگید که دقیقا کی مشخص میشه تکلیف کنکو ۹۵؟

 22. f.n گفت:

  سلام ببخشید من معدلم ۱۸/۸۷هستش فقط نهایی ولی معدل کل سوم هست ۱۹/۴۰هست یعنی دیگه نمیشه سراسری بزشکی قبول بشیم.ودیگه اینکه اصلا امتحانات سراسری در منطقه ما عادلانه نبود واقعا من متعجبم از کار دولت

 23. امیرحسن گفت:

  سلام.دریافت جون ممنون از زحمات بی دریغ شما.
  میشه لطف کنید بفرماید ارجاع داده شده به کمیسیون آموزش مجلس یعنی چی؟
  یعنی جلسه بعدی کی و کجا و قراره چه اتفاقی توش بیافته؟

 24. میلاد گفت:

  کی کاملا قطعی جواب میدید ممنون.باور کنید دارم از استرس منفجر میشم.این تاثیرقطعی کوفتی رو بردارید.

 25. بهاره گفت:

  نبایددددددددد تاثیر داشته باشه تاثیر باید از کنکور حذف بشه

 26. اسد گفت:

  سلام تکلیف ما دانش آموزان سال سوم که از بیست و پنجم اردیبهشت امتحانات نهاییمون شروع میشن چیه؟تاثیرشون برای ما ها هنوز مشخص نشده؟
  پیش بینیتون چیه بنظرتون باید این امتحانات رو جدی بگیریم یا نه؟

 27. خراب گفت:

  اینهمه دست به دست کردن واسه چیه یه بارکی بگین تکلیف ما چیه؟
  با توجه به { با روشنگری های شما و ما طرح تاثیر معدل در کنکور در جلسه ی امروز مجلس با اختلاف یک رأی تصویب نشد و بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شد که به احتمال زیاد دیگر فوریتی نشود و به این مجلس نرسد و رأی دیوان عدالت برای امسال اجرا شود. باز در آگاهی های بعدی خبرهای دقیق تر را به شما خواهیم رساند}
  هنوزم احتمال تاثیر قطعی هست؟

 28. علی ایران گفت:

  نشر دریافت
  من با دکتر توکلی صحبت کردم ایشون گفتن که فردا دوباره میآد تو صحن ..مثل اینکه امروز باز دوباره جلسه هستش در کمسیون …
  این بازی سر دراز دارد حالا حالا ها مث اینکه …
  چیکار کنیم ما حالا …
  عالم و آدم میدونه تاثیر قطعی خلاف عدالته …

 29. مهدی گفت:

  دریافت جان امروز که باز ارجاع دادن به کمیسیون

  نظرتون؟؟؟
  من نفهمیدم امروز چیشد
  امکان داره راهنمایی کنید

 30. میلاد گفت:

  ادمین محترم امروز یکشنبه ست خبری نشد بالاخره چی میشه پس این موش گربه بازی کی تموم خواهد شد کی رای نهایی اعلام میشه.

 31. راضیه گفت:

  بی سواد ها اونایین که نه تا امتحان نهایی رو که بیش از یک ماه طول میکشه رو بد میدن
  واقعا بی عدالتیه اونایی که امتحان نهایی رو بد دادن به اون اسونی چطور میخوان کنکور بدن
  چون یه عده تنبلی کردن واسه نهایی نخوندن باید حق بقیه ضایع شه

  • محمد گفت:

   اول این که ۱۰ تا امتحان واسه رشته های تجربی و ریاضیه و ۱۱ تا امتحان واسه انسانی و معارف
   دوم هم این که اگه شما تو مدت امتحانات خدایی نکرده یکی از عزیزاتون رو از دست بدید و یا به هر دلیلی نتونین اون یکماه رو به خوبی امتحان بدید
   حتی اگه سال تحصیلی رو کامل متوجه درس باشید و شاگرد اول کلاستون به حساب بیایید باز هم اگر مشکلی پیش بیاد اون یکماه، تمام تمرکزتون بهم میخوره و نتیجه دلخواه رو نمیگیرید، آیا بازم همین حرف رو میزنین؟
   سوم این که شما قاضی نیستید که میگین بی عدالتیه!
   اونی که قاضی بوده این قانون رو ابطال کرده
   چهارم به قول خودتون امتحانات نهایی به اون آسونی ملاک سرنوشت سازی کسی که ۱۲ سال درس خونده نیست و این بازی کردن ابدی با آینده یه دانش آموزه چون نتایجش قابل تغییر نیست و ترمیم معدل هم یکباره فقط
   امیدوارم روشن شده باشید
   به امید روزهای بهتر

   • میلاد گفت:

    لایک .دمت گرم آقا محمد .کاش هر کس بجای اینکه فکر خودش باشه فکر عدالت بود و ترسی از رقابت واقلی تو کنکور نداشت تا معلوم شه کی بی سواده

   • راضیه گفت:

    بله حادثه خبر نمیکنه و ممکنه قبل از کنکورم کسی عزیزش رو از دست بده یا سر جلسه به خاطر استرس زیاد غش کنه یا .اینکه مثلا پارسال تو حوزه امتحانی ما یکی اومده بود و کلی سر و صدا راه انداخته بود و تمرکز همه رو بهم زده بود
    من میخوام بدونم ترمیم معدل واسه چیه؟
    من قاضی نیستم ولی میشه فهمید در هر صورت بی عدالتی اتفاق میفته
    حالا نه یا ده یا یازده تا امتحان من درمورد زمان دارم میگم
    به هر حال امیدوارم اتفاقی بیفته که برای همه خوب باشه نه فقط برای من
    به امید روزی که مقاله راه حل واقع بینانه دکتر سبطی اجرا بشه

  • Matin گفت:

   الان شما حتما رتبه یک میشی انقدر حرص میخوری …
   ولی …بر شما حرجی نیست

 32. امیرحسن گفت:

  سلام.
  سر جلسه امتحانات نهایی دانش آموزان خیلی تقلب کردند که مسوولین به خاطر این که نمیخواستند آینده دانش آموز خراب شه اصلا به روی آنها نیاوردند و دیگر این که تصحیح اوراق در مناطق مختلف به طور عجیبی فرق داشت تا جایی که بهترین داشن آموزان ما نمرات خوبی نگرفتند ولی در مناطق دیگر مصحح ها خیلی راحت تر نمره دادند.حتی در اعتراض ها هم نمره ها تفاوت چندانی نکرد.صبح ها ما میشنیدیم که سوالات در جاهای مختف لو رفته و دانش آموزان از قبل سوالات را داشتند و حتی در اینستاگرام گذاشته بودند(البته این ها فقط شنیده هاست).حالا با این وضعیت چگونه یه همچین معدلی را میخواهند در کنکور تاثیر بدهند؟یعنی مسوولین از وقایع انقدر بی اطلاعند؟

 33. میلاد گفت:

  امیر جان کاملا با شما موافقم.و از نمایندگان خواهش میکنگ به فکر مرفحین نباشند که با پول نمره میگیرن.

 34. میلاد گفت:

  سلام.از نمایندگان دانش آموزان و همه ی مسولیین امر مربوطه خواهش میکنم خواهش میکنم و باز هم خواهش میکنم کاری کنند که به نفع کنکوری ها باشه نه یه قشر مرفح جامعه که راحت میتونن و شرایطش رو واسه درس خوندن داشتن.خواهش میکنم تاثیر رو فقط مثبت و اونم حداکثر۱۲.۵ درصد کنید.ممنون از همه ی شما خوبان.

 35. راضیه گفت:

  به نظر من نبایدتاثیر قطعی رو بردارن اگه قرار تاثیر مثبت بشه پس طرح ترمیم معدل واسه چی قراره
  اجرا بشه

 36. امیر گفت:

  کامل ترین لیست شماره تلفن نمایندگان مجلس:http://overmind.ir/pdf/vaja1425.pdf

 37. دانیال گفت:

  باسلام
  ببخشید یه سوال داشتم
  میخواستم بپرسم که چه زمانی خبر قطعی درباره تکلیف معدل در کنکور امسال اعلام میشه؟؟
  ممنون باتشکر

 38. امیر گفت:

  از دانش آموزانی که در انجمن کنکور عضو هستند خواهش میکنم این خبر را در آن جا بگذارید. متاسفانه خدا به آدم فرصت جبران داده ولی مدیران این انجمن وقتی آدم را اخراج میکنند دیگه بخشش توی کارشون نیست.محمد امیر
  آقای ناظر خواهش میکنم حتما تاییدش کنید. به خدا سرنوشت خیلی ها به این وابسته است:آقای دکتر توکلی فرمودند برای محکم کاری و این که پیشبینی میکردند ممکن است کلیات طرح تاثیر معدل با اختلاف خیلی کم و با حد اقل موافق رای بیاره ایشان یک هفته قبل از رای گیری طرحی مکتوب را به هییت رییسه داده اند که در این طرح آمده است : تاثیر معدل باید به صورت مثبت و حداکثر ۲۵ درصد باشد. و همچنین فرمودند که بسیاری از نمایندگان موافق این طرح هستند و بسیار امیدوار به تصویب این طرح بودند و فرمودند به دانش آموزان بگویید به تماس و پیام به نماینده ها ادامه دهند و از آن ها خواهش کنند تا با طرح دکتر توکلی موافقت کنند و همچنین فرق بین تاثیر مثبت و قطعی را برای نمایندگان توضیح دهند و بگویند که با تاثیر مثبت معدل پایین ها ضرر نمیکنند و معدل بالا ها سود میکنند و در واقع همه راضی میشوند. به خدا خود دکتر توکلی مطالب بالا را فرمودند. آقای مدیر تمنا میکنم حتما تاییدش کنید////

 39. نا کس گفت:

  یعنی مطمئنا تاثیر مثبت میشه؟اینجور که شما میگید

 40. حالا اینا یعنی چی ؟ هفته ی بعد تاثیر معدل تو کنکور رو مثبت اعلام میکنن یا نه ؟با این حرف ها وشرایط موجود به احتمال زیاد تاثیر معدل مثبت اعمال میشه. دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدین
  Thank God

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *