چهار سلسله ی شاهنشاهی / به نسیمی جابجا می‌شوند

کتاب تاریخم در حیاط جا مانده است.

***

 

با لباس سفید به خانه اش رفت / و با کفن سفید هم برگشت

با دو لکه‌ی سرخ

سالها خون گریسته بود!

***

 

فریادهای نگهبان پارک را می‌خرم / به مرور چند لحظه از کودکیم!