استاد حسین هاشمی طاهری : دیفرانسیل

آقای حسین هاشمی طاهری ، فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف
متولد ۱۳۳۳
مدرس درس‌:
ریاضیات

مؤلف کتاب‌های:
۱. نخستین گام در حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات علوی
۲. دیفرانسیل ۱ و دیفرانسیل ۲ (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۳. ریاضیات گسسته، (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۴. هندسه تحلیلی (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۵. جبر و احتمال (مفاهیم و ارزشیابی)، انتشارات گل‌واژه
۶. ترجمه‌ی فیزیک سری شوم (Schume)انتشارات ۳۱۰
۷. مسائلی از کنکورهای ایران انتشارات ۳۱۰

۸. حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات علمی فار

۹. آفاردئون های ریاضی، انتشارات علمی فار

مراکز تدریس:
۱. دبیرستان هاتف
۲. دبیرستان صالح (منطقه۳)
۳. دبیرستان ایران (منطقه ۱)
۴. دبیرستان علامه نخبگان طباطبایی (منطقه ۱)
۵. دبیرستان شریف (منطقه ۱۴)