برای آگاهی از شرایط آغاز همکاری با نشر دریافت، با مدیر فروش انتشارات، آقای حجازی صحبت بفرمایید.

۰۹۳۶۹۰۵۷۸۷۸

۸۸۳۹۱۳۷۴ – ۰۲۱

۸۸۳۹۱۷۸۵ – ۰۲۱

۶۶۴۹۲۱۸۹ – ۰۲۱