زبان عربی : خشت اول (مشاوره)

خشت اول (مشاوره آموزشی)

 

دکتر پیمان بوذری

 

 

             سلام! خوب می‌دانید که لازمه‌ی رسیدن به هدف و کسب موفّقیت، داشتن یک برنامه‌ی دقیق و منطقی است. حالا که می‌خواهید از مهرماه، زمان اصلی آغاز سال تحصیلی، به شکل جدّی مطالعه‌ی خود را ادامه دهید، تصمیم گرفتم به‌عنوان خشت اول بنای کنکور درس عربی،‌ طرح درس سی جلسه‌ای را به شما معرّفی کنم که به شکل‌ هفتگی تا پیش از امتحانات اردیبهشت ماه سال بعد، عربی را به‌طور کامل جمع می‌کند و به‌علاوه با رؤوس منابع اکثر آزمون‌های آزمایشی که در کشور برگزار می‌‌شود نیز هماهنگ است:

* مبحث اسم

جلسه‌ی اوّل:

روش‌های شناخت اسم شامل موضوع ضمیر

جلسه‌ی دوم:

ادامه‌ی روش‌های شناخت اسم شامل موضوعات موصول و اشاره بررسی اسم از نظر عدد (تعداد)

جلسه‌ی سوم:

بررسی اسم از نظر نوع (جنس)، معرفه یا نکره‌بودن، نوع حرف آخر و مبنی یا معرب‌بودن شامل انواع اعراب و علامت‌های آن

جلسه‌ی چهارم:

بررسی اسم از نظر منصرف یا غیرمنصرف‌بودن + دوره‌ی موضوعات قبل

جلسه‌ی پنجم:

بررسی اسم از نظر جامد یا مشتق بودن + اسم منسوب

جلسه‌ی ششم:

دوره‌ی مبحث اسم با حلّ تست

جلسه‌ی هفتم:

دوره‌ی مبحث اسم با حلّ تست

اولویت با تست‌های منتخب کنکورهای سراسری و آزاد و سپس تست‌های منتخب تألیفی؛ با اجرای جلسات یادشده برای مبحث اسم درس‌های اوّل تا چهارم کتاب عربی ۲ + قواعد درس‌های چهارم تا هشتم کتاب عربی ۱ پوشش‌داده‌می‌شود.

* مبحث فعل

جلسه‌ی هشتم:

روش‌های شناخت فعل + بررسی فعل از نظر اصلی یا فرعی بودن شامل ماضی و مشتقّات آن و امر حاضر

جلسه‌ی نهم:

بررسی فعل از نظر اصلی یا فرعی بودن شامل مضارع و مشتقّات آن + اعراب فعل مضارع + روابط مهم ترجمه و تعریب در مضارع منصوب و مضارع مجزوم و مستقل

جلسه‌ی دهم:

بررسی فعل از نظر ثلاثی مجرّد یا ثلاثی مزید بودن و باب‌های مربوط به آن‌ها+ دوره‌ی موضوعات قبل

جلسه‌ی یازدهم:

بررسی فعل از نظر صحیح یا معتل بودن شامل تعاریف، انواع و قوانین کلّی اعلال

جلسه‌ی دوازدهم:

بررسی فعل شامل معتلات (مثال و اجوف) + مضاعف

جلسه‌ی سیزدهم:

بررسی فعل شامل معتلات (ناقص) + مهموز

جلسه‌ی چهاردهم:

بررسی فعل از نظر مبنی یا معرب‌بودن و لازم یا متعدّی‌بودن و معلوم یا مجهول‌بودن

جلسه‌ی پانزدهم:

دوره‌ی مبحث فعل با حلّ تست

جلسه‌ی شانزدهم:

دوره‌ی مبحث فعل با حلّ تست

اولویت با تست‌های منتخب کنکورهای سراسری و آزاد و سپس تست‌های منتخب تألیفی؛ با اجرای این جلسات برای مبحث فعل درس‌های اوّل و دوم کتاب عربی ۳ + درس‌های ششم تا هشتم کتاب عربی ۲ + قواعد درس‌های اوّل تا سوم کتاب عربی ۱ پوشش‌داده‌می‌شود.

* مبحث حرف

جلسه‌ی هفدهم:

بررسی حرف به‌طور کامل

* مباحث مرفوعات و نواسخ

جلسه‌ی هجدهم:

نشانه‌ی رفع + جملات فعلیه و اسمیه + انواع مرفوعات

جلسه‌ی نوزدهم:

مبحث نواسخ شامل افعال ناقصه، حروف مشبهه بالفعل و «لا»ی نفی جنس

جلسه‌ی بیستم:

دوره‌ی مباحث مرفوعات و نواسخ با حلّ تست

اولویت با تست‌های منتخب کنکورهای سراسری و آزاد و سپس تست‌های منتخب تألیفی؛ با اجرای این جلسات برای مباحث مرفوعات و نواسخ درس‌های نهم و دهم متاب عربی ۲ + قواعد درس‌های نهم و دهم کتاب عربی ۱ پوشش‌داده‌می‌شود.

* مبحث منصوبات

جلسه‌ی بیست و یکم:

نشانه‌های نصب + مفاعیل

جلسه‌ی بیست و دوم:

حال

جلسه‌ی بیست و سوم:

تمییز

جلسه‌ی بیست و چهارم:

استثناء و منادی

جلسه‌ی بیست و پنجم:

دوره‌ی مبحث منصوبات با حلّ تست

جلسه‌ی بیست و ششم:

دوره‌ی مبحث منصوبات با حلّ تست

اولویت با تست‌های منتخب کنکورهای سراسری و آزاد و سپس تست‌های منتخب تألیفی؛ با اجرای جلسات بالا برای مباحث منصوبات درس‌های سوم تا هفتم کتاب عربی ۳ پوشش‌داده‌می‌شود.

* مبحث مجرورات

جلسه‌ی بیست و هفتم:

نشانه‌های جرّ + انواع مجرورات

* متفرقه

جلسه‌ی بیست و هشتم:

اسماء خمسه و ادوات شرط و توابع (صفت و عطف به حروف)

جلسه‌ی بیست و نهم:

عدد

جلسه‌ی سی‌ام:

دوره‌ی مباحث مجرورات و متفرّقه با حلّ تست

اولویت با تست‌های منتخب کنکورهای سراسری و آزاد و سپس تست‌های منتخب تألیفی؛ با اجرای این جلسات برای مباحث مجرورات و متفرقه‌ی درس پنجم کتاب عربی ۲ پوشش داده می‌شود.

تذکّر ۱: همراه با مطالب دستوری جلسات، موارد ترجمه و تعریب و درک مطلب مربوط نیز کار شود.

تذکّر ۲: همراه با مطالب دستوری جلسات، بسته به نیاز خود و وقتی که دارید باید به حلّ تست نیز بپردازید.

                                                                                                                                                                   پیمان بوذری

             دوستان عزیز از آقای دکتر پیمان بوذری خواهش کرده‌ایم که در فرصت باقی‌مانده تا آزمون سراسری پاسخ‌گوی سؤالات شما در درس زبان عربی باشند. شما می‌توانید سؤالات خود را در قسمت پرسش و دیدگاه شما بفرستید و منتظر پاسخ آن باشید.